آگاهی و یادگیری اصول و تکنیک های مجریگری، بخش جدا نشدنی از پازل مجریگری حرفه ای است. اما باید این را نیز اضافه کرد که بهترین آموزش ها در دل تجربه ها نهفته اند. از این رو در بخش تجربه مجریان قصد داریم با اشتراک گذاری تجربه های ارزشمند مجریان کشور و ایجاد فضایی تعاملی، مسیر پیشرفت علاقمندان به مجریگری را کوتاه تر کنیم.