آیتم های پیشنهادی

در همکاری های بسیاری اتفاق افتاده که برگزارکنندگان دغدغه آیتم های مختلف برنامه خود را داشته اند. آن ها همیشه از من می پرسند: "به غیر از آیتم های اصلی برنامه، دیگر چه آیتم هایی نیاز داریم؟". در این بخش برخی از آیتم هایی را که در برنامه های مختلف قابل بهره برداری هستند را به شما پیشنهاد می دهم.