در این قسمت با مجریان راسارویداد جهت دعوت برای مراسم خود، آشنا شوید