نکات مهم در رابطه با قسمت تقدیراز افراد

موضوعی که امروز به آن پرداختیم دارای نکاتی است ظریف که با دقت عمل فراوان باید آن را اجرا کرد تا مقصود به خوبی حاصل شود. وقتی یک برگزار کننده، برنامه ای برگزار می کند که در آن از افراد شاخصی که حائز اهمیت هستند دعوت می کند و می خواهد از آن ها به سبب کسب موفقیتشان تقدیر کند؛ شما مجریان عزیز باید حفظ شان و شخصیت افرادی که می خواهید از آنها تقدیر به عمل آورید، را در نظر داشته باشید تا خدایی ناکرده دلخوری و ناراحتی پیش نیاید.
پس به یاد داشته باشید که متن تقدیرنامه، آدابی دارد که از جمله ی آن میتوان به رسمی بودن نوع نوشته، مختصر و در عین حال جامع بودن متن، صریح و سلیس بودن متن و پرهیز از زیاده گویی اشاره کرد.

 

12 نکته مهم و کلیدی در مورد قسمت تقدیر از افراد در سخنرانی


در ذیل به راهکارهایی اشاره می شود که با وقوف بر آنها می توانید از پس نکته ای که در بالا تحت "حفظ شان افراد تقدیر شونده" عرض کردیم به خوبی برآیید و ان شاءالله به شایستگی این قسمت از برنامه را اجرا کنید. قبل از ذکر نکات زیر سلام و عرض ادبی داشته باشید و سپس:


1) نام و سمت افراد کامل و عاری از هرگونه اشتباه ذکر شود.

 

2) مناسبتی که به سبب آن از فرد تقدیر می شود ذکر شود.


3) ذکر شود از طرف چه کسی یا چه نهاد و سازمانی تقدیر صورت می گیرد.


4) زمان(تاریخ) و مکانی که در آن تقدیر صورت می گیرد را ذکر کنید.


5) مقدمه ای کوتاه و متناسب با موضوعی که به سبب آن از فرد تقدیر می شود.


6) دلیلی که فرد مورد تقدیر و تمجید قرار می گیرد ذکر شود.


7) دستاوردی که فرد به سبب آن تقدیر می شود زمینه ساز چه هدف، رشد و یا شکوفایی است و در مرحله ی بالاتر منجر به چه موفقیتی می شود.


8) تاثیر دستاورد فرد در حوزه های بالاتر


9) و در پایان با آرزوی موفقیت و جمله ای دعایی متن را به پایان برسانیم.

 

10) اگر افرادی که باید از آنها تقدیر شود چند نفر هستند، از همه به یک نوع تقدیر نکنید. تنوع به کار ببرید تا یکنواخت نباشد.


11) برای تقدیر قسمتی از رزومه ی فردی که مورد تقدیر قرار می گیرد را نیز بگویید.


12) رعایت ترتیب و چیدمان افراد از مقام بالاتر به پایین.

 

نویسنده: فاطمه رسولی